دکتر عبدالکریم سروش: خیام که خیمه های حکمت می دوخت

Date:04 Jul, 2019

دکتر عبدالکریم سروش: خیام که خیمه های حکمت می دوخت

:کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو با همکاری بنیاد سهرودی برگزار می کند

“سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش با موضوع “خیام که خیمه های حکمت می دوخت

در ضمن، در انتهای این برنامه کتاب جدید دکتر سروش با عنوان «کلام محمّد رؤیای محمّد» برای علاقمندان عرضه خواهد ش

ثبت نام جهت شرکت در این برنامه الزامیست
Register  :لینک ثبت نام
زمان: July 4, 6:30-9pm

مکان: SS2135, Sidney Smith Hall, 100 St George St, Toronto, ON M5S 3G3


Join our Telegram Channel: Telegram

Follow us on Instagram PageInstagram

Check out our FacebookFacebook

subscribe to our Newsletter Newsletter

Be part of our Membership: Membership

Receive updates about events and activities