30Nema Club

Date:09 Sep, 2019

30Nema Club

کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو برگزار می کند. در ادامه مجموعه جلسات پخش و بررسی فیلم دو فیلم زیر را با هم تماشا خواهیم کرد و سپس به بحث و تبادل نظر پیرامون فیلم خواهیم پرداخت.

Lost in Translation (2003): Sep 9, 6-8:30pm
The Lives of Others (2006). Sep 16, 6-8:30pm

at Media Commons, Robarts Library 3rd floor
توجه داشته باشید که ظرفیت سالن پخش فیلم محدود می باشد. اولویت با کسانی است که ثبت نام کرده باشند و به موقع در سالن حضور یابند.


Receive updates about events and activities