IAUT Book Club: راهنمای مردن با گیاهان دارویی

Date:29 Aug, 2018

IAUT Book Club: راهنمای مردن با گیاهان دارویی

3 کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو تقدیم می کند: گروه کتاب خوانی جلسه
از علاقمندان به رمان و داستان های کوتاه زیبا و تفکربرانگیز (فارسی یا انگلیسی) دعوت می کنیم که به برنامه ماهیانه کتاب خوانی کانون بپیوندند. هر بار یک کتاب را برای خواندن انتخاب می کنیم و در جلسات ماهیانه پیرامون آن کتاب بحث و گفت و گو خواهیم داشت.
کتاب این جلسه: راهنمای مردن با گیاهان دارویی از عطیه عطارزاده
لطفا در صورتی که تمایل به شرکت دارید، اسم خود را در لینک موجود وارد کنید:
https://www.eventbrite.com/e/iaut-book-club-session-3-tickets-48942032938

لینک تهیه کتاب:
http://fidibo.com/book/69569-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C

Receive updates about events and activities