IAUT Book Club: Fahrenheit 451

Date:18 Oct, 2018

IAUT Book Club: Fahrenheit 451

:کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو تقدیم می کند
گروه کتاب خوانی جلسه 5
از علاقمندان به رمان و داستان های کوتاه زیبا و تفکربرانگیز (فارسی یا انگلیسی) دعوت می کنیم که به برنامه ماهیانه کتاب خوانی کانون بپیوندند. هر بار یک کتاب را برای خواندن انتخاب می کنیم و در جلسات ماهیانه پیرامون  آن کتاب به بحث و گفت و گو خواهیم پرداخت
:کتاب این جلسه
Fahrenheit 451 by Ray Bradbury
*ترجمه فارسی این کتاب به اسم «فارنهایت ۴۵۱» نیز موجود می باشد
توجه داشته باشید که حضور در این جلسات برای عموم آزاد است،‌ ولی فقط کسانی که بخش قابل توجهی از کتاب را
مطالعه کرده باشند می توانند در بحث ها شرکت کنند

Register here

Receive updates about events and activities