IAUT Movie Night – In the Mood for Love (2000)

Date:11 Oct, 2018

IAUT Movie Night – In the Mood for Love (2000)

کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو برگزار می کند:‌ تماشای گروهی فیلم

In the Mood for Love(2000) by Wong Kar-sai

در این جلسه فیلم را با هم تماشا خواهیم کرد، و سپس به بحث و تبادل نظر پیرامون فیلم خواهیم پرداخت.

توجه داشته باشید که ظرفیت سالن محدود می باشد. اولویت با کسانی است که از قبل ثبت نام کرده باشند.

فیلم راس ساعت ۶:۱۰ پخش خواهد شد. لطفا برای جلوگیری از اخلال در برنامه قبل از این موعد در سالن حضور داشته باشید.

Register here

Receive updates about events and activities